Reference

Monitoring ekologického stavu toků ve správě ZVHS v kraji Východočeském, Jihočeském, Západočeském a Středočeském 2001 – 2005 (ZVHS)
Studie jakosti vody toků okresu Třebíč 1992 - 2005 (Okresní úřad Třebíč)
Metodika biologického monitoringu toků ve správě Zemědělské vodohospodářské správy 2001 (ZVHS)
Vliv provozu MVE Jarolímův mlýn v k.ú. Tulešice na biocenózu řeky Rokytné, biologické hodnocení 2002 (OkÚ Znojmo)
Monitoring vlivu jednotlivých zdrojů znečištění vody v ZCHÚ PP Holásecká jezera 2002 (Magistrát města Brna)
Posouzení podkladových materiálů ve věci výstavby v ochranném pásmu ZCHÚ PP Žebětínský rybník 2002 (Magistrát města Brna)
Vliv opravy břehů a kamenných skluzů toku Vláry v úseku Bylnice – Štítná nad Vláří v km 19,094 – 20,280, biologické hodnocení 2002 (SCHKO Bílé Karpaty)
Logistické centrum Švédské valy, biologické hodnocení 2002 (Magistrát města Brna)
Posouzení rozsahu kácení dřevin na pravém a levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komárov a Štýřice 2002 (Magistrát města Brna)
Posouzení ekologického stavu toků povodí Veličky (Koncepce revitalizace povodí Veličky I.) 2002 (Atelier FONTES)
Biologický monitoring toků kraje Vysočina 2002 (KÚ Vysočina)
Vliv odpadních vod z ČOV v k.ú. Zábřeh na biocenózy řeky Moravská Sázava, znalecký posudek 2003 (ČIŽP OI Olomouc)
Vliv odpadních vod z OP papírna s.r.o., Olšany na biocenózy řeky Moravy 2003 (ČIŽP OI Olomouc)
Vliv odpadních vod z OP papírna s.r.o., Olšany na biocenózy řeky Moravy v průběhu roku 2003 2003 (OP papírna s.r.o., Olšany)
Vliv „Ekologických rybníčků Vápenka“ na biocenózy toku Vápenického potoka v k.ú. Štítná nad Vláří 2003
Vliv provozu MVE Petrkov na biocenózy řeky Chrudimky, znalecký posudek 2003 (ČIŽP OI Havlíčkův Brod)
Posouzení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení životního prostředí při úniku močůvky do potoka Kloboučka dne 22.1.2003 (Policie ČR Zlín)
Biologické hodnocení podnikatelského záměru „Rekreační zařízení FIOLA“ v k.ú. Mohelno, biologické hodnocení 2004 (MěÚ Náměšť n. Oslavou)
Posouzení rozsahu připravované údržby na zemědělských tocích 2004 (Magistrát města Brna)
Biologické hodnocení plánované výstavby protipovodňových opatření. Akce číslo: 370127 Morava, Napajedla – LB, hráz, km 172,526 – 175,620, 2. stavba km 172,526 – 173,732, znalecký posudek 2004 (Povodí Moravy)
Biologické hodnocení investičního záměru „Spodní rybník“ v k.ú.Krokočín, biologické hodnocení 2004 (MěÚ Náměšť n. Oslavou)
Biologické hodnocení investičního záměru „Vodní tůň“ v k.ú.Krokočín, biologické hodnocení 2004 (MěÚ Náměšť n. Oslavou)
Vliv odpadních vod z OP papírna s.r.o., Olšany na biocenózy řeky Moravy – průzkum v roce 2004 2004 (OP papírna s.r.o., Olšany)
Vliv provozu MVE Špinarův mlýn na biocenózy řeky Sázavy, znalecký posudek 2004 (ČIŽP OI Havlíčkův Brod)
Biologické posouzení investičního záměru „Mokřady v polní trati Pěny v k.ú. Napajedla“, znalecký posudek 2004 (MěÚ Otrokovice)
Posouzení minimálních průtoků pod Brněnskou přehradou, návrh opatření, znalecký posudek 2004 (Magistrát města Brna)
Úprava vodní tůně v k.ú. Krokočín na průtočný rybník, znalecký posudek 2004 (MěÚ Náměšť n. Oslavou)
Správa databáze hydrobiologického monitoringu ZVHS v rámci informačního systému SALAMANDER 2004 (ZVHS)
Studie komplexního řešení sledování ekologického stavu povrchových vod v ČR. 2004 (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Zpracování „Závazného pokynu ZVHS k implementaci nových právních předpisů na úseku informačního systému státní správy (VODA IS ZVHS) pro zjišťování a hodnocení jakosti povrchových vod“ 2004 (ZVHS)
Posouzení zvýšeného znečištění toku Dunávka, znalecký posudek 2005 (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
Posouzení možností využití Františkova rybníka pro výkon rybníkářství na území přírodní rezervace Františkův rybník v k.ú. Poštorná, znalecký posudek 2005 (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
Studie komplexního řešení sledování ekologického stavu povrchových vod v ČR. 2004 (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Zpracování „Závazného pokynu ZVHS k implementaci nových právních předpisů na úseku informačního systému státní správy (VODA IS ZVHS) pro zjišťování a hodnocení jakosti povrchových vod“ 2004 (ZVHS)
Servis databáze hydrobiologického monitoringu v rámci IS ZVHS – MONITORING, modul SALAMANDER 2005 (ZVHS)
Posouzení vlivu stavby MVE Rajhrad na biocenózy řeky Svratky, znalecký posudek 2005 (Povodí Moravy)
Posouzení vlivu stavby „Úprava Rokytenky – objekt č. 331“ na biocenozy potoka Rokytenky, znalecký posudek 2005 (EKOSTAVBY Brno)
Posouzení vlivu těžby štěrkopísku z koryta řeky Dyje v k.ú. Poštorná na zájmem chráněné zájmy ochrany přírody, znalecký posudek 2005 (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
Vliv provozu MVE Kuliš a Jerie spol. s r.o. na biocenózy řeky Blanice, znalecký posudek 2005 (ČIŽP)
Biologické hodnocení záměru „Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici“, znalecký posudek (Státní památkový ústav)